گونه های مختلف و علل مهاجرت

انگیزه مهاجرت ممکن است به دلیل عوامل جذب کننده و مساعد مانند رفاه و آموزش بیشتر و شغل بهتر یا عوامل بازدارنده ای مانند مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی باشد.

  مهاجرت می تواند با ملاک قرار دادن زمان به دو دسته تقسیم شود:

 

  • مهاجرت قطعی یا دائمی : در این نوع مهاجرت ، مهاجران قصد یا امکان برگشت به محل زندگی فبلی خود را ندارند. مهاجر یا خود اراده کرده که برای همیشه اقامتگاهش را ترک کند و یا عوامل بازدارنده ای مانند عوامل سیاسی یا طبیعی باعث شده که دیگر به اقامتگاه سابق خود بازنگردد. اکثر جغرافی دانان بر این باورند که اگر اقامت در کشوری بیش از یک سال باشد مهاجرت دائمی محسوب می شود.
  • مهاجرت به قصد بازگشت یا موقتی : می توان به مهاجرت فصلی به عنوان مهاجرت موقتی اشاره کرد . در این نوع مهاجرت افراد در فصل معینی (معمولا بعد از برداشت محصولات کشاورزی) به مکان هایی که شرایط کاری بهتری دارد مهاجرت کرده و بعد از مدتی با آغاز فصل کار به اقامتگاه اصلی خود باز می گردند.

 

اما اکثریت جامعه بر این باورند که که مهاجرت به زمان مربوط نمی شود بلکه آن چیزی که مهم است قصد و هدف افراد مهاجر است.

از نظر خواست و اراده مهاجرت به دو دسته تقسیم می شود:

  • مهاجرت ارادی یا خودخواسته : معمولا این نوع مهاجرت به صورت انفرادی انجام می شود و مهم اراده و خواست سرپرست یک خانواده است.
  • مهاجرت اجباری : به مهاجرت هایی گفته می شود که اراده مهاجر در انجام و عدم انجام آن هیچ نقشی ندارد مانند انتقال بردگان از سرزمینی به سرزمین دیگر.

 

برخی مهاجرت ها به صورت گروهی انجام می شوند و آن ها نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

  • مهاجران اصلی : کسانی هستند که نقش راهبر را دارند.
  • مهاجران تبعی : این افراد تابع خواست و اراده ی مهاجران اصلی هستند.

 

از نظر شکلی مهاجرت به دو دسته تقسیم می شود :

  • مهاجرت فردی : جابه جایی و نقل مکان افراد چه به صورت انفرادی یا خانوادگی یا تعدادی از اعضای خانوارها را مهاجرت فردی می نامند.
  • مهاجرت توده ای : جابه جایی و نقل مکان انبوهی از انسان ها را مهاجرت توده ای می نامند. معمولا این نوع مهاجرت جنبه استعماری و یا در مواردی سیاسی دارد همچنین این نوع مهاجرت می تواند پیروان مذهب خاصی را دربرگیرد که نمونه بارز آن مهجرت مسلمانان هندوستان به پاکستان است.

 

درباره نویسنده

client-photo-1
YarMohamadi

نظرات

Leave a Reply